Actueel

Maart 2019

Actueel:

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
Deze maand is de regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. De regeling geeft onder andere aan welke stukken de werkgever (vanaf april 2020) bij het UWV dient over te leggen. U kunt de regeling inzien via deze link. Uit de regeling blijkt onder meer het volgende:

 • Een aanvraag voor compensatie kan (via een formulier) per 1 april 2020 worden ingediend.

 • De termijn voor het indienen van een aanvraag is uiterlijk zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Echter, voor ‘oude gevallen’ heeft de regeling terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 en in die gevallen dient de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te worden.

 • Voor het verkrijgen van compensatie is de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet van invloed. Met andere woorden, of de arbeidsovereenkomst nu is opgezegd met toestemming van het UWV, is ontbonden, is geëindigd via een vaststellingsovereenkomst of indien een tijdelijk contract niet is verlengd, maakt voor het verkrijgen van een compensatie niet uit. Wel is van belang dat blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot een einde is gekomen.

 • Ook een partiële transitievergoeding wegens gedeeltelijke beëindiging komt voor compensatie in aanmerking.

 • De compensatie is gelimiteerd tot de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Dat betekent dat de periode dat een arbeidsovereenkomst ‘slapend’ is gehouden buiten de compensatie van de transitievergoeding valt.

 • De compensatie bedraagt niet meer dan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Indien aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd (wegens onvoldoende re-integratie inspanningen), wordt die periode buiten de compensatie van de transitievergoeding gelaten.


Deskundigen pleiten voor uitstel invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)
In onze nieuwsbrief van vorige maand lieten wij al weten dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wab. Als ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel, wordt de Wab ingevoerd per 1 januari 2020. Vandaag uiten verschillende arbeidsmarktdeskundigen tijdens een deskundigenberaad in de Eerste Kamer hun zorgen over de Wab. Enkele hoogleraren melden vandaag in het FD dat er veel angst is voor onrust en onduidelijkheid en het daarom beter zou zijn om de Wab nu niet door te voeren. De deskundigen wijzen er onder andere op dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) nog niet eens is geëvalueerd en de bevindingen dus ook niet zijn meegenomen in de nieuwe Wab. Naar verluidt wil de Eerste Kamer nog voor de Eerste Kamerverkiezingen, eind mei, stemmen over de Wab. AdvoKuyt houdt u uiteraard op de hoogte.
 

Brexit (deal or no deal?)
Eind deze maand is het dan eindelijk zover; het VK gaat (zeer waarschijnlijk) de Unie verlaten. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het een “harde Brexit” (dus zonder deal met betrekking tot een “terugtrekkingsakkoord”). Welke gevolgen heeft dat voor werknemers (lees: Britten die in Nederland verblijven)? In een no deal-scenario kunnen Britten (en hun familieleden) vanaf 30 maart a.s. hun verblijfsstatus niet langer ontlenen aan het EU-burgerschap. Onze regering heeft daarom een overgangsregeling aangekondigd die hieronder kort wordt samengevat.

 • De overgangsregeling loopt tot 1 juli 2020. Tijdens die periode behouden Britten die al voor de Brexit rechtmatig in Nederland verbleven recht op verblijf, studie en werk (deze groep krijgt een “tijdelijke verblijfstatus”).

 • Na 1 juli 2020 geldt het volgende:

 1. Britten die langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verbleven, kunnen een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen bij de IND.

 2. Britten die korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verbleven, kunnen een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen bij de IND, waardoor zij toegang blijven houden tot de arbeidsmarkt (zonder dat een werkvergunning nodig is).

 3. Britten die zich na de Brexit in ons land vestigen zullen een verblijfsvergunning als “derdelander” moeten aanvragen. Om te kunnen werken, zal deze groep over een werkvergunning moeten beschikken (bijvoorbeeld op grond van de kennismigrantenregeling).

 • Er wordt nog gewerkt aan overgangsmaatregelen op het gebied van de sociale zekerheid (de minister streeft naar een “fatsoenlijke oplossing”) en er komen nog maatregelen ten aanzien van fiscale gevolgen.


Rechtspraak

Geldt voor bestuurders een minder zware toetsing van de ontslaggronden?
Rechtbank Den Haag: In deze zaak bepleitte de werknemer (een statutair bestuurder)  dat vanwege de beperkte ontslagbescherming voor statutair bestuurders aan de toets voor het aanwezig zijn van een redelijke ontslaggrond zware eisen moeten worden gesteld. De rechtbank was het daar niet mee eens en volgens de rechtbank moeten aan deze toets voor bestuurders juist minder zware eisen worden gesteld. Volgens de rechtbank rusten op een bestuurder, zeker als dat een bestuurder van een commerciële onderneming is, als de hoogste leidinggevende binnen de organisatie grote verantwoordelijkheden. In een situatie dat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van mening is dat een bepaalde bestuurder niet of niet langer zijn verantwoordelijkheden op de beste wijze kan bevorderen, moet er ruimte zijn een bestuurder te vervangen door een andere. Dat is bij uitstek een ondernemersbeslissing, die naar haar aard slechts marginaal kan worden getoetst, aldus de rechtbank. Om die reden moeten aan de toets van een redelijke ontslaggrond in het geval van een bestuurder minder zware eisen worden gesteld.
Link

 

© AdvoKuyt | M.A. Kuyt-Fokkens & E.J. Houben | +31 (0)70 386 22 59 | info@advokuyt.nl

 

Advocaten

Advokuyt biedt u  een specialist in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht of pensioenrecht met de kwaliteit van een topkantoor voor een fair tarief. Wij werken niet met stagiairs of medewerkers, maar helpen u zelf direct met de beste service. Uw belang staat bij ons altijd voorop.

Door onze goede bereikbaarheid en grote mate van vakinhoudelijke kennis zijn we uw ideale sparringpartner op niveau.

Maya Kuyt-Fokkens en Erik Houben geven u snel, praktisch, duidelijk en goed advies.

AdvoKuyt is een besloten vennootschap en de advocaten van AdvoKuyt zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (De adresgegevens van de NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070 3353535, info@advocatenorde.nl).

AdvoKuyt is vanzelfsprekend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V.) tot een maximum van € 2.000.000. 

AdvoKuyt heeft een klachtenregeling die van toepassing is op iedere opdracht. De klachtenregeling staat in het kwaliteitshandboek van AdvoKuyt (te downloaden onderaan de pagina).